Menu Luk

Lejevilkår

Lejer skal kunne findes på oplysningen eller på internettet. iDisko modtager ikke bestillinger fra kunder med taletidskort.

1. Det lejede udstyr

Lejet udstyr må kun anvendes af lejer. Fremleje kan kun ske med udlejers skriftlige godkendelse.

Det lejede må ikke uden udlejers skriftlige tilladelse medtages og/eller anvendes uden for Danmark.

Lejen beregnes på grundlag af de til enhver tid af udlejer fastsatte lejepriser.

Lejeperioden defineres som tidsrummet, hvor udstyret er reserveret og til rådighed for lejer og indtil udstyret er tilbageleveret på udlejers lejer. Se i øvrigt afsnit 5 ”Afhentning og tilbagelevering”.

Første lejedag regnes fra det tidspunkt, hvor udstyret er reserveret og til rådighed for lejer. Korteste lejeperiode er 1 dag og tilbagelevering skal ske på afleveringsdagen som angivet på forsiden. Returneres udstyret for sent, faktureres lejer for en ekstra lejedag.

Fornyelse og/eller forlængelse af lejeperiode sker ved indgåelse af ny kontrakt, hvor den nye lejeperiode fremgår.

Afbestilling af udstyr skal ske senest 7 dage før lejedato. Ved senere afbestilling, betales 100% af samlet lejepris. Der kan kun afbestilles ved at lejer sender en mail til info@idisko.dk.

Udlejer er berettiget til – uden særlig underretning – at erstatte reserveret udstyr med andet udstyr med samme funktion.

Dens navn som står for booking, skal også selv afhente udstyret og fremvise gyldigt billede ID. Dvs. at du IKKE kan få en ven eller familie medlem til at afhente udstyret.

2. Misligholdelse af lejeaftalen

Såfremt en aftalt lejeperiode ikke overholdes af lejer, er udlejer berettiget til uden varsel at afhente det lejede. Det samme gælder, ifald lejer på anden vis misligholder kontrakten.

Såfremt der indledes fogedforretning mod lejer, ifald denne standser sine betalinger eller erklæres konkurs, påhviler det lejer omgående at underrette udlejer herom, samt oplyse fogeden eller andre myndigheder om udlejers ejendomsret til de lejede genstande.

3. Forsikringsforhold og ansvar

Lejer er i lejeperioden ansvarlig for enhver skade og/eller bortkomst, også selvom skaden er hændelig. Eventuelle skader skal omgående meddeles udlejer og tyveri og hærværk tillige til politiet. Lejer er ansvarlig for alle skader, som udlejer ikke får dækket fra forsikringen, herunder men ikke begrænset til

a. tyveri fra åbne eller uaflåste køretøjer

b. glemt, tabt eller forlagt udstyr og anden bortkomst, for hvilken der ikke kan påvises skadetidspunkt og – årsag.

c. Løse kabler ledninger eller manglende lamper og lyskilder

d. Grov uagtsomhed for så vidt denne ikke kan lægges iDisko.dk’s medarbejdere til last.

Udlejer er aldrig ansvarlig for drifts- eller avance tab eller andet indirekte tab, herunder misligholdelse af kontraktlige aftaler.

Udlejer hæfter ikke for skader på ting eller personer, som skyldes fejlbetjening, mangelfuld eller forkert installation eller andre forhold, som ligger uden for iDisko.dk’s kontrol.

Lejer overtager ansvar og risiko for det lejede fra det øjeblik transport fra udlejers lager påbegyndes og indtil det lejede er afleveret ifølge bestemmelserne i afsnit 5. Læsning og aflæsning samt transport er alene lejers ansvar

4. De udlejede genstande

Det udlejede må kun anvendes og installeres i henhold til givne vejledninger og retningslinjer og i henhold til enhver gældende lovgivning. Det udlejede må ikke anvendes udendørs uden skriftlig accept fra udlejer.

Der må ikke foretages ændringer eller reparationer af det lejede uden særlig tilladelse fra udlejer. Det udlejede må ikke på elektrisk vis tilkobles andet udstyr end specificeret af udlejer.

Udskiftede pærer og medleverede reservepærer skal returneres. Manglende pærer debiteres til dagspris.

5. Afhentning og tilbagelevering

Det lejede afhentes af lejer på udlejers lager. Transport skal ske på forsvarlig vis i et dertil egnet køretøj. Udlejer forbeholder sig ret til at afvise anvendelsen af konkrete transportmidler

Tilbagelevering af det lejede inden udløbet af den aftalte lejeperiode vil ikke uden særlig aftale berettige til nedsættelse af lejen.

Det lejede skal, medmindre andet er aftalt, tilbageleveres til samme adresse og sted, hvor det er afhentet. Det lejede betragtes først som afleveret, når udlejer har kvitteret herfor.

Det lejede skal afleveres i samme stand, som det er modtaget. Udstyret skal være grundigt rengjort og korrekt pakket, ligesom kabler skal være oprullede. Udlejer forbeholder sig ret til at rengøre det lejede for lejers regning, såfremt det tilbageleverede ikke lever op til normal standard.

6. Tyveri og svindel

Lejer giver ved accept af lejekontrakt samtykke til at udlejer kan videregive tv-overvågningsbilleder til 3. part i kriminalitetsopklarende øjemed.

7. Betaling og retstvister

Kort tids leje afregnes ved afhentning af udstyret. Ved langtidsleje, som er minimum 7 dage, erlægges et depositum på 50 % af lejebeløbet ved afhentning, mens resten afregnes ved udstyrets tilbagelevering.

Betalings betingelser er netto kontant. Lejer kan ikke tilbageholde forfaldne ydelser til udlejer med henvisning til ikke anmeldte mangler.

Tvister, som måtte udspringe af denne kontrakt, afgøres ved Retten i Glostrup, Stationsparken 27, 2600 Glostrup

Sidst revideret: 1/3-2020