Lejebetingelser

Det lejede udstyr
Lejet udstyr må kun anvendes af lejer. Fremleje kan kun ske med udlejers skriftlige godkendelse.

Det lejede må ikke uden udlejers skriftlige tilladelse medtages og/eller anvendes uden for Danmark.

Lejeprisen fastsættes på baggrund af de til enhver tid af udlejer fastsatte lejepriser.

Lejeperioden defineres som tidsrummet, hvor udstyret er reserveret og til rådighed for lejer, og indtil dette er tilbageleveret til udlejer.

Første lejedag beregnes ud fra tidspunktet, hvor det lejede udstyr er reserveret og til rådighed for lejer. Korteste lejeperiode er 1 dag, og tilbagelevering skal ske inden for det aftalte afleveringstidspunkt. Returneres udstyret for sent, opkræves leje for den ekstra lejeperiode.

Fornyelse og/eller forlængelse af lejeperiode sker ved indgåelse af ny aftale, hvori den nye lejeperiode fremgår.

Udlejer er berettiget til – uden særlig underretning – at erstatte reserveret udstyr med andet udstyr med samme funktion.

Lejer er ved afhentning af udstyr forpligtet til at fremvise gyldig legitimation med billede. Dette betyder samtidig, at det lejede ikke vil kunne afhentes og/eller udleveres til tredjemand, medmindre andet fremgår af aftalen. Det er et krav, at lejer kan findes på oplysningen eller andet sted på internettet. Bestillinger fra kunder med taletidskort er ikke muligt.

Misligholdelse af aftale
Såfremt en aftalt lejeperiode ikke overholdes af lejer, er udlejer berettiget til uden varsel at afhente det lejede udstyr. Det samme gælder, ifald lejer på anden vis misligholder kontrakten.

I tilfælde af eventuelle retssager forbundet med udlejningen, forpligter lejer sig til at betale samtlige omkostninger forbundet hermed inklusive advokat, retsafgift eller lignende.

Såfremt der indledes fogedforretning mod lejer, ifald denne standser sine betalinger eller erklæres konkurs, påhviler det lejer omgående at underrette udlejer herom, samt oplyse fogeden eller andre myndigheder om udlejers ejendomsret til de lejede genstande.

Forsikring og ansvar
Lejer er i lejeperioden ansvarlig for enhver skade og/eller bortkomst, også selvom skaden er hændelig. Dette omfatter tillige udlejers driftstab i reparations- eller erstatningssagsperioden.

Eventuelle skader skal omgående meddeles udlejer og tyveri og hærværk tillige til politiet. Lejer er ansvarlig for alle skader, som udlejer ikke får dækket fra forsikringen, herunder men ikke begrænset til:

– Tyveri fra åbne eller uaflåste køretøjer
– Glemt, tabt eller forlagt udstyr og anden bortkomst, for hvilken der ikke kan påvises skadetidspunkt og – årsag.
– Løse kabler ledninger eller manglende lamper og lyskilder
– Grov uagtsomhed, for så vidt dette ikke kan lægges udlejer eller dennes medarbejder til last.

Udlejer er aldrig ansvarlig for drifts- eller avancetab eller andet indirekte tab, herunder misligholdelse af kontraktlige aftaler. Udlejer hæfter ikke for skader på ting eller personer, som skyldes fejlbetjening, mangelfuld eller forkert installation eller andre forhold, som ligger uden for udlejers kontrol.

Lejer overtager ansvar og risiko for det lejede fra det øjeblik, udstyret overgår til lejer og indtil dette igen er afleveret til udlejer.

Brug af lejede udstyr
Det udlejede må kun anvendes og installeres i henhold til givne vejledninger og retningslinjer og i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning. Det udlejede må ikke anvendes udendørs uden skriftlig accept fra udlejer.

Der må ikke foretages ændringer eller reparationer af det lejede uden særlig tilladelse fra udlejer.

Udskiftede pærer og medleverede reservepærer skal returneres. Manglende pærer faktureres til dagspris.

Afhentning og tilbagelevering
Det lejede udstyr afhentes af lejer på udlejers lager. Transport skal ske på forsvarlig vis i et dertil egnet køretøj, varevogn, lukket trailer eller lignende. Udlejer forbeholder sig ret til at afvise transportmidler, der ikke opfylder betingelserne.

Tilbagelevering af det lejede inden udløbet af den aftalte lejeperiode vil ikke uden særlig aftale berettige til nedsættelse af lejen.

Det lejede skal, medmindre andet er aftalt, tilbageleveres til udlejers lager, hvor det er afhentet. Det lejede betragtes først som afleveret, når udlejer har kvitteret herfor.

Det lejede udstyr skal afleveres i samme stand, som det er modtaget. Udstyret skal være grundigt efterset og korrekt pakket, ligesom kabler skal være oprullede. Udlejer forbeholder sig ret til at rengøre det lejede for lejers regning, såfremt det tilbageleverede, ikke lever op til normal standard.

Gebyr for kabler:
– Servicegebyr pr. ordre: 200 kr.
– Oprulning/rens pr. kabel: 10 kr.

Gebyr for øvrigt udstyr:
– Pr. påbegyndt time: 500 kr.

Efteropkrævning af gebyr fremsendes til betaling på faktura.

Betaling og afbestilling
Lejer kan indtil 24 timer efter modtagelsen af ordrebekræftelse, annullere sin reservation uden omkostninger. Herefter opkræves et gebyr på 250 kr.

Muligheden for annullering bortfalder dog ved aflysning foretaget mindre end 10 dage før lejeperiodens begyndelse. Ved senere afbestilling forpligtes lejer til at betale hele den samlede lejepris. Afbestilling kan udelukkende foregå ved skriftlig henvendelse til udlejer på info@idisko.dk.

Betalingsbetingelserne er netto kontant. Lejer kan ikke tilbageholde forfaldne ydelser til udlejer med henvisning til ikke anmeldte mangler.

Aftale
Lejer erklærer sig ved indgået aftale at være indforstået med ovenstående betingelser.

iDisko.dk tager forbehold over for force majeure i forbindelse med aftaler, herunder faglige konflikter, sygdom og andres misligholdelse af kontraktlige aftaler.